Project

Collective Learning in China's Regional Economic Development

Jian Gao

Publication

Collective Learning in China's Regional Economic Development

Jian Gao, Bogang Jun, Alex Pentland, Tao Zhou, and Cesar A. Hidalgo. Collective Learning in China's Regional Economic Development. arXiv:1703.01369, 2017.

Publication

Collective Learning in China's Regional Economic Development

Jian Gao, Bogang Jun, Alex Pentland, Tao Zhou, and Cesar A. Hidalgo. Collective Learning in China's Regional Economic Development. arXiv:1703.01369, 2017.