Past Member

Helene Steiner

Former Research Assistant
Publication

bioPrint: A Liquid Deposition Printing System for Natural Actuators

Yao Lining, Ou Jifei, Wang Guanyun, Cheng Chin-Yi, Wang Wen, Steiner Helene, Ishii Hiroshi

Publication

bioLogic: Natto Cells as Nanoactuators for Shape Changing Interfaces

Lining Yao, Jifei Ou, Chin-Yi Cheng, Helene Steiner, Wen Wang, Guanyun Wang, Hiroshi Ishii